Dernek Tüzüğümüz

Hayata Dokunuş Derneği'nin resmi tüzüğünü inceleyin.

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: "Hayata Dokunuş Gençlik Derneği"dir.

Derneğin merkezi Malatya’dır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek, maddi imkânı yetersiz ailelere ve öğrencilere yardım etmek, burs temin etmek ve her türlü maddi ve manevi destekte bulunmak, gençlerin; sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanlarında çalışmalar yürütmesi, gençlik politikalarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak, gençlik arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, girişimcilik ruhlarını teşvik etmek, bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmak, tüm dezavantajlı grupların içinde bulundukları topluma uyumlarına katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konulan ve Biçimleri

1- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçlan doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6- Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
11- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
15- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
16- İhtiyaç sahiplerine gıda, giyim, temizlik malzemesi, iş temin etmek amacı ile yardımda bulunmak; yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası vs. yardımlar yapmak.
17- İhtiyaç sahibi Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere eğitim ve öğretim yardımı yapmak, ayrıca kütüphane oluşturmak, etüt evleri ve kurslar açmak.
18- Gençlerin; sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanlarında çalışmalar yürütmesi, gençlik politikalarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak, gençlik arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, girişimcilik ruhlarım teşvik etmek, bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmak, tüm dezavantajlı gençlerin içinde bulundukları topluma uyumlarına katkı sağlamak, Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve siyasal gelişimi için çağdaş, yetenekli, girişimci kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal gelişimlerine katkı sağlamak ve bu çerçevede dernek engelli olan veya olmayan genç, yaşlı, yetişkinlerin hukuki, ekonomik, sosyal, sanatsal vb. alanlarda yaşama katılımını sağlayarak, demokratik hak hukukun bilincinde bireysel ve mesleki gelişimlerine yönelik projeler ve akliviteler gerçekleştirerek Türkiye’nin: siyaset, ekonomi, sanat, kültür, bilim, teknoloji vb. alanlarında gelişimi için araştırma, incelemelerle katkı sunmak, insan hak ve hürriyetlerine yönelik her türlü olumsuzluğa ve hukuksuzluğa karşı hak ve özgürlük bilinci oluşturmak; bu hususta her türlü çabayı sergilemek, milli duyguları yükseltecek vatan sevgisini pekiştirecek, görev bilincini kökleştirecek konuşma, yayınlar yapmak ve benzeri çalışmalara katılmak, yurdumuzda ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde; tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında; kumar, istismar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek ,kurumsal ve özellikle evde bakım konusunda çalışmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde metotlar ve teknoloji geliştirme programları hazırlayarak hizmet vermek, millî kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek.

Hayata Dokunuş Gençlik Derneği

Malatya ilinde hizmet veren Hayata Dokunuş Gençlik Derneği'ne ait kurumsal bilgilerin, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Hayata Dokunuş Gençlik Derneği

Dabakhane Mah. İnönü Cad. Pakkazanç İş Hanı, Kat 4 No: 110-111
44200 Battalgazi / malatya

Medya İnternet © Tüm Hakları Saklıdır.